[Advcomparch] read error

Nikos M el07097 at mail.ntua.gr
Wed Mar 23 20:46:25 EET 2011


Åíþ üëá ôá Üëëá benchmarks ìïõ ôá äÝ÷åôáé ìéá ÷áñÜ, üôáí ôïõ äéíù
/mcf ./inp.in.mcf.train

ôï xterm ìïõ âãÜæåé 

MCF SPEC version 1.6.I
by Andreas Loebel 
Copyright (c) 1998,1999 ZIB Berlin
All Rights Reserved.

read error,exit


ôé ìðïñåé íá öôáßåé;More information about the Advcomparch mailing list