Όταν λέει στη εκφώνηση:<br><br><br><br><br>&quot;   Ο φάκελος αυτός πρέπει να δηλωθεί στο configuration του Simics. Για αυτό προσθέτουμε στο αρχείο<br>/opt/virtutech/simics-4.0/simics-4.0.63/config/startup-commands την ακόλουθη γραμμή:<br>
add-directory /opt/virtutech/images  &quot;<br><br> τι ακριβώς σημαίνει;<br><br>έχω εκτελέσει κανονικά τις εντολές: <br>&quot;<br>host$ sudo mkdir /opt/virtutech/images<br>host$ cd /opt/virtutech/images/<br>host$ sudo wget http:// <a href="http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/advcomparch/files/tango1-fedora5.craff">www.cslab.ece.ntua.gr/courses/advcomparch/files/tango1-fedora5.craff</a><br>
&quot;<br><br>και είμαι στο φάκελο /opt/virtutech/images$<br><br>τώρα τι κάνουμε πριν περάσουμε στο licence server;<br>